سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وزارت کشور 
پژوهشگر 
1384/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کرمانشاه 
رئیس 
1386/07/02 
ادامه دارد 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه رازی کرمانشاه 
مدرس 
1375/07/01 
ادامه دارد 
دروس تخصصی رشته علوم سیاسی