تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1374 
علوم سیاسی 
رن- فرانسه 
 
خارج