پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و عراق
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی- سال هفتم- شماره 27- تابستان 1380
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی